فروش زعفران فله

ویژه هتل ها رستورانها و اشپزخانه ها 

ارسال نمونه جهت تست و ارزیابی 

تماس  :09156263087

نجف زاده